Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 527/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Steblowie (ETAP 1)”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego robót inwestycji pn. "Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Steblowie (ETAP 1)" w składzie:
1) Arnold Joszko - Przewodniczący Komisji, 2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Damian Górski - przedstawiciel Gminy Krapkowice.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót w dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00, przy udziale: 1) Armin Zimerman - przedstawiciel Wykonawcy,
2) Tomasz Hudala - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 527/2020.pdf