Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 529/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu" , w składzie: 1) Arnold Joszko - Przewodniczący,
2) Katarzyna Kubacka - Członek,
3) Justyna Niestrój - Członek,
4) Fabiola Bielec - Sekretarz.

§ 2. Okreslić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób: 1) Przewodniczący:
1 kieruje pracami komisji,

2 odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) i włącza je do dokumentacji postępowania,

3 przewodniczy w sesji otwarcia ofert,

4 wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy,

5 prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania,

6 informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania,

7 w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych,

8 wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert,

9 wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej.


2) Członek - Katarzyna Kubacka
1 zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia

2 zatwierdza projekt umowy

3 zatwierdza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych, warunków

4 zatwierdza kryteria oceny ofert,

5 uczestniczy w sesji otwarcia ofert

6 dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,


3) Członek - Justyna Niestrój
1 sporządza opis przedmiotu zamówienia,

2 sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,

3 proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi,

4 przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ w sprawach merytorycznych,

5 uczestniczy w sesji otwarcia ofert,

6 dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,

7 dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.


4) Sekretarz:
1 publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ,

2 sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej,

3 sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,

4 prowadzi dokumentację postępowania,

5 uczestniczy w sesji otwarcia ofert,

6 dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym,

7 dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

8 przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do SIWZ w sprawach proceduralnych,

9 prowadzi korespondencję z Wykonawcami.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura