Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 524/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 załącznika do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice, zmienia się § 2 pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
"6) Jarosław Waligóra – konsultant ds. przemocy i uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach;" 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 524/2020.pdf

PDF_uzasadnienie 524/2020.pdf