Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2020 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie

art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku  w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie      stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej przyznaję stypendia sportowe na okres od dnia 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.
2. Wykaz osób oraz wysokość stypendiów sportowych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Sposób, termin oraz forma wypłaty stypendium sportowego określone zostaną w umowie.

§3. 1. Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej przyznaję nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020 roku.
2. Wykaz osób oraz wysokość nagród stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Nagrody w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta lub wypłacone w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.

§6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFUzasadnienie.pdf