Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 523/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Zadanie nr 1 - Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach” w ramach projektu RPOP.10.02.00-16-0029/17 pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru robót budowlanych pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Zadanie nr 1 - Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach” w składzie: 1) Arnold Joszko – przedstawiciel Gminy Krapkowice - Przewodniczący Komisji, 2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Magdalena Głód-Matura - przedstawiciel Gminy Krapkowice.
§ 2. Komisja przystąpi do odbioru w dniu 15 grudnia 2020 o godzinie 11.00, przy udziale: 1) Michał Matysek - przedstawiciel wykonawcy, 2) Ireneusz Kłysz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót budowlanych Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. § 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura