Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXX/353/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach, w dniach od 16.12.2020 r. do 22.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach urzędowania. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach www.bip.krapkowice.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty / Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1400 w sali narad w II budynku na II piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy) na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

   

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFKlauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 08.12.2020.pdf
PDFRysunek Planu z dnia 08.12.2020.pdf