Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z przeprowadzonego w dniu 23 października 2020 roku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki

                                                                                            Krapkowice, 03.11.2020 r.

GGR.6840.25.2018

 

I N F O R M A C J A
z przeprowadzonego w dniu 23 października 2020 roku  I przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż działki 
 

Na podstawie § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tekst jednolity)  informuję że:

Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący – Alfred Szewczyk                      
Członek – Zygmunt Knura
Członek – Daniel Kondziela
Członek – Marek Smandzik

przeprowadziła I przetarg  ustny ograniczony na:

sprzedaż działki Nr 429/7 z mapy 8 o pow.  0,0324 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00073587/8.

1.         W dziale III Księgi Wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (prawo przebiegu urządzeń ciepłowniczych oraz prawo korzystania z nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych, remontem, konserwacją, modernizacją w pasie gruntu szerokości 1 metra) – służebność przesyłu na rzecz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

2.         Aktem notarialnym rep. A nr 4721/2020 z dnia 10.07. 2020 roku ustanowiono służebność gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź posiadaczy działek nr 429/1, 429/3 i 429/4 z mapy 8, obrębu Krapkowice polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działki nr 429/6 i nr 429/7 na całym ich obszarze. Wniosek o ujawnienie w Księdze Wieczystej jest w trakcie realizacji.

Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Na działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

Cena wywoławcza -  5.720,00 zł

            Komisja stwierdziła, że przetarg ogłoszony został prawidłowo i na nabycie nieruchomości wpłaty wadium  w wys. 572,00 zł dokonali następujący uczestnicy przetargu:

•          Klaudia Kubon

Po trzecim ostatnim wywołaniu komisja przetargowa wyłoniła na nabywcę działki Nr 429/7 z mapy 8, o pow. 0,0324 ha za cenę  5.780,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100) + podatek VAT w wys., 23 % co stanowi kwotę – 1.329,40 zł tj. brutto 7.109,40 zł Panią Klaudię Kubon.      

 

                                                                                  Burmistrz Krapkowic

                                                                                  
/-/Andrzej Kasiura