Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, o których mowa
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu Programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji: od 09 października 2020 r.  do 26 października 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu oraz poinformowano o konsultacjach na portalu społecznościowym.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: s.sobota@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki wpłynął jeden wypełniony formularz od organizacji pozarządowej – Krapkowickiego Stowarzyszenia „Fair Play” (stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania).

Załączniki:
PDFSprawozadnie z przebiegu konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFTabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji - Krapkowickie Stowarzyszenie Fair Play.pdf