Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym - 15.09.2020 r.

 O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ  KRAPKOWIC

              Na podstawie art. 38   i art.  40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 65  ze zmianami) oraz  § 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

sprzedaż działki Nr 429/7 z mapy 8 o pow.  0,0324 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00073587/8.

1. W dziale III Księgi Wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (prawo przebiegu urządzeń ciepłowniczych oraz prawo korzystania z nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych, remontem, konserwacją, modernizacją w pasie gruntu szerokości 1 metra) – służebność przesyłu na rzecz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

2. Aktem notarialnym rep. A nr 4721/2020 z dnia 10.07. 2020 roku ustanowiono służebność gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź posiadaczy działek nr 429/1, 429/3 i 429/4 z mapy 8, obrębu Krapkowice polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działki nr 429/6 i nr 429/7 na całym ich obszarze. Wniosek o ujawnienie w Księdze Wieczystej jest w trakcie realizacji.

Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Na działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

Cena wywoławcza -  5.720,00 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 23%. Przetarg ustny ograniczony jest dla właścicieli działek sąsiednich o nr 432/4, 437/2, 429/1 i 428 z karty mapy 8, obręb Krapkowice.    

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice  ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  23 października 2020 roku  (piątek) o godz. 900.
W przetargu mogą brać udział osoby, do których przetarg został ograniczony i które to do dnia 16 października 2020 roku (piątek) o godz. 1400 złożą bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 – pokój 16A pisemne zgłoszenie udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice w terminie do dnia  19 października 2020 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu. Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16A, telefon  77/  44 66 870,  77/ 44 66 897. 

 

                                                          Z up. Burmistrz Krapkowic
Zastępca Burmistrza

                                                          

                                                                  /-/ Arnold Joszko