Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum Zawiadomień

 


Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :budowie odcinka sieci gazowej 110PE niskiego ciśnienia długości ok. 57,0 m w ulicy 3 Maja w Krapkowicach – działka nr 139 z mapy 13.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 


Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie parkingu na działkach nr 177, 144/12 k.m. 13 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 


Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu śr/c długości 60 m w ulicy Kochanowskiego  – działka nr 362 k.m.14

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

Do pobrania:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf


ZAWIADOMIENIE
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Do pobrania: PDFzawiadomienie.pdf


Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu śr/c długości 60 m w ulicy Kochanowskiego  – działka nr 362 mapa 14

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.


 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że 31.08.2015 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowę odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice, na terenie działek ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061 z k.m.3, 202/15, 202/16, 1100/15, 1100/8, 1100/2, 1100/23, 1100/6, 1100/9, 1100/11 z k.m.1 obręb Żywocice.

 


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowie odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice. Inwestycja realizowana na działkach ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061,202/2, 202/15,1100/15, 1100/2, 1100/8 z k. m. 3, 1100/4, 1100/3, 1100/9, 1100/6, 1100/10, 1100/11, 1099/2, 498/1, 488/6, 1100/24 z k. m. 1 obręb Żywocice. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

/-/ Burmistrz Krapkowic

Do pobrania:
PDFzawiad-o-wszczęciu-post.pdf

  • Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie

    Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście linią światłowodową oraz 2x energetyczną SN pod  dnem rzeki Odry w km. 126,193 oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. projektowanych linii kablowych i światłowodowej, w ramach zadania „Przebudowa ciągów liniowych SN z GPZ Krapkowice realizacji GPZ KRE – Papiernia 1/ Gogolin”.

  • Zawiadomienie

    Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb budowy obiektu budowlanego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żużela,  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gm. Krapkowice.

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych  im. J. Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych  im. J. Tuwima w Krapkowicach, inwestycja obejmuje działki nr 269/1, 271, 272 k.m. 8