Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz.713)

zwołuję na dzień 25 czerwca  2020 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

XVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach       

   z porządkiem obrad:
1.  Otwarcie  XVII  Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  23.04.2020 r. do 25.06.2020 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.
4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.
5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr 1 z 15.06.2020r. ).
6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok (projekt uchwały nr 2 z 10.06.2020 r.).  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2019 rok (projekt uchwały nr 3 z 10.06.2020r.).
7.  Realizacja wniosków za 2019 rok.
8.  Stan przygotowań  instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2020.
9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi
10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały z 10.06.2020 r);
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (projekt uchwały z 25.05.2020 r.);
d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność gminy Krapkowice (projekt uchwały z 09.06.2020 r.);
e) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);  
f) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 10.06.2020 r.);
g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 18.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” (projekt uchwały z  10.06.2020 r.).
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz  w okresie  międzysesyjnym.
12.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
13.Zakończenie  XVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Bernard Friedla

 

Załączniki:
PDFProjekt uchwały Nr 1 w sprawie udzielenia Wotum Zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2019 r. z dn. 25.06.2019.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2019 z dn.25.06.2020.pdf
PDFprojekt uchwały nr 4 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku z dnia 10.06.2020.pdf
PDFprojekt uchwały nr 5 w sprawie okreslenia szczegółowego zakresu z dnia 10.06.2020r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie sprzedaży nier. w drodze bezprzetargowej z dnia 25 maja 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zgody na obciążenie słuzenością gruntową z dnia 9 czerwca 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 25.06.2020 zip.x.pdf
PDFAutopoprawka 1 do projekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 25.06.2020 zip.x.pdf
PDFAutopoprawka Nr 2 do projekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 25.06.2020 zip.x.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 25.06.2020.zip.x..pdf
PDFAutopoprawka Nr 1 do projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 25.06.2020.zip.x..pdf
PDFAutopoprawka Nr 2 do projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 25.06.2020.zip.x..pdf 
PDFProjekt uchwały nr 10 zmiana PGN.pdf