Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynator do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE NR 397/2020

BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. poz. 1696, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznaczam Panią Aleksandrę Mrosek dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności, zwanego dalej „Koordynatorem”.
§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne
Gminy Krapkowice;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi
w zakresie realizacji jego zadań.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura


Aleksandra Mrosek – Koordynator dostępności

Tel.: 606 311 293

Adres email  :