Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1400w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

XVI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

1. Otwarcie  XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 27.02.2020 r. do 23.04.2020 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
4. Sprawozdania  z  rocznej działalności Spółki „Delfin”, WTZ, ŚDS, OPS oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Informacja na temat udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku i w I kwartale 2020 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi.
10.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan na 2020  rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.    
12.  Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  (projekt uchwały z 12.02.2020 r.);
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  (projekt uchwały z 03.03.2020 r.);
c)  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej   (projekt  uchwały z 31.03.2020 r.);
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2020 (projekt  uchwały z 06.04.2020 r.)
e)  Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom  (projekt uchwały z 07.04.2020 r.);
f)  Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały z 08.04.2020 r.);
g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 08.04.2020 r.);
h)  Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”  (projekt uchwały z  08.04.2020 r.);
i)  Projekt uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.04.2020 r);
j)  Projekt uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą  (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
k)  Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)  (projekt  uchwały z  02.04.2020 r.);
l)  Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na działkach nr 63/93 z k.m. 16 oraz nr 63/125 z k.m. 16 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
m)  Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415  (projekt uchwały z 02.04.2020 r.);
n)  Projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie (projekt uchwały z 06.04.2020 r.);
o)  Projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 04.03.2020 r.);
p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok (projekt uchwały z 15.04.2020 r.).
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zakończenie XVI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 12 lutego 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 3 marca 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 31 III 2020 r.pdf

PDFprojekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2020.Kopia.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 23.04.2020 zip.x.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 23.04.2020.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany PGN.PDF
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany mpzp w rejonie ul. Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany mpzp m. Krapowice pomiędzy Górną i rzeką Odrą.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany mpzp części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia ul. Oleandrów do dróg publicznych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 - dot. przystanki autobusowe.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do mpzp ul. Oleandrów w Krapkowicach i Wiejska w Steblowie.pdf

PDFProjekt uchwały nr 15 -w spr. udzielenia dotacji na ul. Opolska Kr-ce.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sp. zmiany Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf