Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr XI/127/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach, zmienionej uchwałą Nr XIV/178/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 r., zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany planu miejscowego.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 23 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl.

 

Burmistrz Krapkowic

  /-/ Andrzej Kasiura

Załączniki:
PDFUchwała nr XI.127.2019 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp w rejonie ulic opolskiej w Krapkowicach.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf