Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 322/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2020 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz zgodnie z § 20 Uchwały Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31.08.2018 r. (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 2355) zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniach od 01 do 31 marca 2020 r. oraz od 01 do 31 października 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Krapkowice należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się. § 2. Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. § 3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej w Krapkowicach. ​ § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza Krapkowic

/-/ Arnold Joszko


 

DOCXZałącznik nr ata 322/2020.docx