Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 27 luty 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

1.  Otwarcie  XV  Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 09.01.2020 r. do 27.02.2020 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
4.  Sprawozdania  z  realizacji programów gminnych:  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2020 rok.
6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
7.  Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
8.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. 
 • zmieniająca uchwałę nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. (projekt uchwały nr 2 z10.02.2020r.);
 • zmieniająca uchwałę nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego (projekt  uchwały nr 3 z 10.02.2020 r.);
 • zmieniająca uchwałęnr II/7/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych (projekt uchwały nr 4 z 10.02.2020 r.);
 •  w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 (projekt uchwały nr 5 z 31.01.2020 r.);
 • w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego (projekt uchwały nr 6 z 31.01.2020 r.);
 •  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Karola Miarki w Krapkowicach (projekt uchwały nr 7 z 31.01.2020 r.);
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały 8 z  12.02.2020 r.);
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 9 z 12.02.2020 r.);
 • w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały nr 10 z 12.02.2020 r);
 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały nr 11 z 11.02.2020 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt  uchwały nr 12 z  05.12.2019 r.);
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy osady Agnieszczyn (projekt uchwały nr 13 z 24.12.2019 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały nr 14 z 28.01.2020 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 15 z 04.02.2020 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 16 z 06.02.2020 r.);
 • w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy (projekt uchwały nr 17 z 12.02.2020 r.);
 • w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” (projekt uchwały nr 18 z  11.02.2020 r.);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt uchwały nr 19 z 11.02.2020 r.).
  10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zakończenie XV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 - w spr. zmiany składu os.Komisji Gospodarki.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany składu os.Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany składu os. Komisji Skarg.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany składu os. Komisji Spr.Spol..pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 - przystanki autobusowe.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie nowego cmentarza komunalnego.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ulic 3 Maja i K.Miarki w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 27.02.2020 zip.x...pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 27.02.2020.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 5 XII 2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 28 stycznia 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nier. z dnia 4 lutego 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w spr.określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 18 w spr.współdziałania na rzecz realizacji projektu- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej..pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie pomocy finansowej Gminie Walce.pdf