Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-01-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. § 2. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie o naborze, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej www.krapkowice.pl.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 312/2020.pdf

PDFZalacznik2 312/2020.pdf

PDFuzasadnienie 312/2020.pdf