Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 304/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 ...

Na podstawie: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2020/2021 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:

Lp. Rodzaj czynności Terminyw postępowaniu rekrutacyjnym Terminyw postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. od 03 lutego 2020 r.do 10 lutego 2020 r. nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 20 lutego 2020 r.do 02 marca 2020 r. od 25 maja 2020 r.do 29 maja 2020 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola. do 18 marca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 marca 2020 r.do godz. 12.00 15 czerwca 2020 r.do godz. 12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 marca 2020 r.do 27 marca 2020 r. od 16 czerwca 2020 r.do 22 czerwca 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31 marca 2020 r.do godz. 12.00 23 czerwca 2020 r.do godz. 12.00
7. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania dziecka do przedszkola wskazanego przez Burmistrza Krapkowic w postaci pisemnego oświadczenia. do 22 maja 2020 r. nie dotyczy

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura