Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice. 2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert oraz zakres zadań publicznych stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych, nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronie internetowej www.krapkowice.pl.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 302/2020.pdf

PDFuzasadnienie 302/2020.pdf