Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego robót inwestycji pn. " Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice " w składzie: 1) Romuald Haraf - Przewodniczący Komisji, 2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Damian Górski - przedstawiciel Gminy Krapkowice.
§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00, przy udziale: 1) Armin Zimerman - przedstawiciel Wykonawcy.
§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 273/2019.pdf