Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Krapkowice oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 108a, 108b, 108c i 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Krapkowice oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy Krapkowice mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności VAT, przy dokonywaniu płatności za faktury począwszy od 1 stycznia 2020 r. § 2. Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. Realizacja zapłaty w ramach podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie do faktur z wykazaną kwotą podatku VAT. § 3. Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu. Nie ma zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, przekazach oraz w przypadku płatności gotówkowych. § 4. Metodą podzielonej płatności nie obejmuje się faktur proforma, które w rozumieniu ustawy o VAT nie są fakturami. § 5. 1. Gmina Krapkowice i każda jednostka organizacyjna Gminy posiada jeden utworzony przez bank wydzielony rachunek VAT dla wszystkich posiadanych rachunków rozliczeniowych. 2. W przypadku konieczności utworzenia więcej niż jednego wydzielonego rachunku VAT, jednostka organizacyjna Gminy Krapkowice wystepuje samodzielnie do banku z dyspozycją o utworzenie dodatkowego wydzielonego rachunku VAT, informując Gminę Krapkowice.
3. Gmina Krapkowice posiada główny wydzielony rachunek VAT dla rozliczeń Gminy Krapkowice z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT.

§ 6. Jednostka organizacyjna Gminy Krapkowice przekazuje kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z cząstkowej deklaracji podatkowej. 1) w przypadku posiadania całej kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka organizacyjna kwotę tę przekazuje przelewem z użyciem komunikatu "przekazanie własne" na konto do rozliczeń VAT Gminy Krapkowice,
2) w przypadku posiadania części kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka organizacyjna dokonuje dwóch przelewów:
a) do wysokości zgromadzonych środków na własnym wydzielonym rachunku VAT przelewem z użyciem komunikatu "przekazanie własne" na konto do rozliczeń VAT Gminy Krapkowice,

b) pozostałą kwotę podatku VAT przelewem tradycyjnym z rachunku bieżącego lub pomocniczego na rachunek bieżący Gminy Krapkowice.


§ 7. Jednostki organizacyjne Gminy Krapkowice oraz Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w zakresie umów, zleceń, zamówień dotyczących zakupu towarów i usług, powinny zawierać umowy, zlecenia, zamówienia zawierające zapisy określające rozliczenie płatności za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). § 8. W podpisanej umowie, zleceniu, zamówieniu powinno się znaleźć oświadczenie informujące, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy umowy i został dla niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. § 9. Zobowiązuje się Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice oraz naczelników Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice do przeprowadzenia analizy zawartych już umów pod względem konieczności podpisania stosownych oświadczeń związanych z metodą podzielonej płatności (split payment). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia. § 10. Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice oraz osoby przez nich wyznaczone czyni się odpowiedzialnymi za prawidłowe dokonywanie przelewów w formie podzielonej płatności, prawidłową ewidencję księgową związaną z dokonywanymi przelewami oraz wpłatami realizowanymi w formie podzielonej płatności przez nabywców towarów i usług, poprawne wystawianie faktur. § 11. W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie ulega zmianie sposób rozliczenia podatku VAT wynikający ze składanych deklaracji podatkowych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatkową. § 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krapkowice, Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Gminy. § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

DOCXZałącznik nr 1 278/2019.docx (5,68KB)

DOCXZałącznik nr ata 278/2019.docx (5,29KB)