Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 299/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506); art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1468), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z § 11 ust. 1,2,3 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach sportowych. 2. Wyniki otwartego konkursu, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 299/2020.pdf

PDFuzasadnienie 299/2020.pdf