Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok i § 2 ust. 3 Uchwały Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Upoważniam kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

DOCXZałącznik nr 1 296/2020.docx

DOCXZałącznik nr ata 296/2020.docx