Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków ...

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust. 3 załącznika do Zarządzenia nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego zmienia się § 1 ust.1 pkt 1, który otrzymuje nowe brzmienie: "1. Arnold Joszko – Przewodniczący Komisji;" § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2020r. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura