Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 290/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Arnoldowi Joszko – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz. 506 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Arnoldowi Joszko - Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic prowadzenie spraw Gminy Krapkowice oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 12. § 2. Powierzam Panu Arnoldowi Joszko prowadzenie w moim imieniu następujących sprawGminy Krapkowice w zakresie: 1) kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy; 2) rozwoju infrastruktury technicznej Gminy; 3) planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy; 4) analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych, prac remontowych lub modernizacyjnych, dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie Gminy; 5) planowania budowy, przebudowy i remontów dróg i chodników oraz nadzór nad utrzymaniem ich właściwego stanu, w tym utrzymania zimowego; 6) gospodarki komunalnej; 7) współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji; 8) zapewnienia warunków do rozwoju i utrzymania właściwego stanu zieleni oraz lasów komunalnych w Gminie; 9) współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi – sołectwami; 10) programowania i planowania rozwoju Gminy; 11) tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy; 12) zapewniania uczestnictwa Gminy w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa; 13) koordynowania działalności służb użyteczności publicznej; 14) koordynowania realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej; 15) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych; 16) prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, bezpieczeństwa imprez masowych.
§ 3. 1. Pan Arnold Joszko prowadzi sprawy, o których mowa w § 2, przy pomocy WydziałówUrzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, wymienionych w ust. 2, oraz spółek gminnych i spółek z udziałem gminy, wskazanych w ust. 3. 2. Pan Arnold Joszko wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji; 2) Wydział Spraw Obywatelskich; 3) Straż Miejska.

3. Pan Arnold Joszko wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy
1) spółki gminnej - „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Krapkowicach,2) spółki z udziałem gminy - BIOKRAP Spółka z o.o.,
- w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.


§ 4. 1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Arnolda Joszko do działania w moim imieniu poprzez:1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Drugiego Zastępcy Burmistrza Krapkowic, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta; 2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 5. 1. Powierzam Panu Arnoldowi Joszko wykonywanie czynności kierownika zamawiającego, określonych w prawie zamówień publicznych (na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) w zakresie postępowań dotyczących zadań nadzorowanych przez Burmistrza Krapkowic i Pierwszego Zastępcę Burmistrza. 2. Powierzam Panu Arnoldowi Joszko wykonywanie czynności kierownika zamawiającego określnych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych (na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia w Regulaminie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Nr 850/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 lipca 2014 r.) w zakresie postępowań dotyczących zadań nadzorowanych przez Burmistrza Krapkowic i Drugiego Zastępcę Burmistrza.
§ 6. Wyznaczam Pana Arnolda Joszko do wykonywania za Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, jako pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krapkowic. Umocowanie Pana Arnolda Joszko nie obejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krapkowic zastrzeżonych na rzecz Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Rady Miejskiej określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikachsamorządowych ( Dz.U. z 2019 poz.1282). § 7. 1. Udzielam Panu Arnoldowi Joszko pełnomocnictwa do samodzielnego składaniaw imieniu Gminy Krapkowice oświadczeń woli w sprawach w zakresie gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku Gminy Krapkowice. 2. Pełnomocnictwa określone w ustępie 1 nie wyłączają z udzielania odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania określonej czynności.
3. W przypadku gdy, czynność prawna Pana Arnolda Joszko może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.

§ 8. Niezależnie od udzielonego Panu Arnoldowi Joszko pełnomocnictwa do składaniaoświadczeń woli w imieniu Gminy Krapkowice w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Arnoldowi Joszko upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Krapkowice dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami. § 9. 1. Udzielam Panu Arnoldowi Joszko pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Gminy Krapkowice uprawnień właścicielskich wobec spółek prawa handlowego z udziałem Gminy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Pana Arnolda Joszkow szczególności do reprezentowania Gminy Krapkowice na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek.
§ 10. 1. Udzielam Panu Arnoldowi Joszko ogólnego pełnomocnictwa procesowego orazupoważnienia do reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przed sądami oraz organami administracji publicznej. 2. Pan Arnold Joszko umocowany jest do ustanowienia dla Gminy Krapkowice innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.
§ 11. 1. Powierzam Panu Arnoldowi Joszko sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz 684, 1504 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2019, poz. 741 z późn. zm.), jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika. 2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Arnold Joszko jest upoważniony do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.
§ 12. Udzielam Panu Arnoldowi Joszko upoważnienia do podpisywania w moim imieniu upoważnień Komendantowi oraz pracownikom Straży Miejskiej zgodnie z kompetencjami. § 13. 1. Pan Arnold Joszko zastępuje Burmistrza Krapkowic w czasie nieobecności wykonując obowiązki i zadania należące do wyłącznej kompetencji Burmistrza Krapkowic. 2. Pan Arnold Joszko zastępuje Drugiego Zastępcę Burmistrza w czasie Jegonieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki.
§ 14. 1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania. 2. Z chwilą odwołania Pana Arnolda Joszko ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.
§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. § 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFUzasadnienie.pdf