Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 10 ust. 7 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku - w następującym składzie:
1. Harald Brol– przewodniczący komisji,
2. Dariusz Kandziora– członek komisji,
3. Andrzej Krajka– członek komisji,
4. Adam Orzechowski– członek komisji,
5. Sandra Sobota– członek komisji,
6. Jagoda Lalka – członek komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną na podstawie formularzy oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 292/2020.pdf

PDFZalacznik2 292/2020.pdf

PDFZalacznik3 292/2020.pdf

PDFuzasadnienie 292/2020.pdf