Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:

§ 1. Dokonuje się zmiany § 1 Zarządzenia Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakjresu czynności w postępowaniu, który otrzymuje brzmienie "§ 1 Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. ,, Przebudowa budynku przedszkola" w składzie: 1) Arnold Joszko - Przewodniczący, 2) Agata Juszczyk- Członek 3) Katarzyna Kubacka - Członek, 4) Magdalena Głód-Matura - Członek 4) Fabiola Bielec- Sekretarz.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura