Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2020 w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic oraz zmiany Zarządzenia Nr 421/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby ...

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.4 ust. 1 pkt. 2, art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282) oraz art.68 oraz art.68 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) – zarządzam , co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 3 stycznia 2020 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krapkowic Pana Arnolda Joszko. § 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach z dniem określonym w § 1. § 3. W Zarządzeniu Nr 421/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Krapkowic oraz powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Krapkowic zmieniam treść § 4, który otrzymuje brzmienie: 1. Wskazuję Pana Arnolda Joszko jako I Zastępcę Burmistrza Krapkowic. 2. Wskazuję Pana Andrzeja Brzezinę jako II Zastępcę Burmistrza Krapkowic. ”;
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

 

DOCXZałącznik nr ata 283/2020.docx