Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie gminy Krapkowice konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach. 2. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych lokalizacji.
3. Konsultacjami objęte są dwie potencjalne lokalizacje nowego cmentarza komunalnego:
1) przy ul. Wrzosów w Krapkowicach (dawne pole golfowe);2) przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje społeczne polegać będą na: 1) przeprowadzeniu społecznej akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych Urzędu; 2) umożliwieniu mieszkańcom gminy Krapkowice wyrażenia opinii w zakresie objętym konsultacjami w formie ankiet lub głosowania internetowego.
§ 3. Czas trwania konsultacji społecznych ustalam na okres od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r. § 4. 1. Głosowanie odbywa się poprzez: 1) złożenie ankiety w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 lub w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 lub w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1; 2) za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. 2. Głosowanie, w formie papierowej odbywać się będzie w dowolnie wybranym punkcie określonym w § 4 ust.1 pkt 1 poprzez postawienie w ankiecie tylko jednego znaku „X” przy wybranej lokalizacji i uzupełnieniu danych wymaganych w celu weryfikacji uprawnień udziału w głosowaniu ankietowym, oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej , poprzez zaznaczenie wybranej lokalizacji i uzupełnieniu danych, wymaganych w celu weryfikacji uprawnień udziału w głosowaniu w aplikacji internetowej. 3. Wzór ankiety określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:
1) na karcie wybrano więcej niż jedną pozycję; 2) mieszkaniec odda więcej niż jeden głos oraz w przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec oddał głos zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej; 3) dane osobowe na karcie są nieczytelne; 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie podpisane lub zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby podpisującej; 5) gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Krapkowice; 6) w przypadku, gdy głosujący w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 18 roku życia.

§ 5. 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji społecznych jest Gmina Krapkowice reprezentowana przez Burmistrza Krapkowic. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszych konsultacji. 2. Załącznik nr 2 do zarządzenia stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 7. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w terminie 14 dni od dnia zakończenia głosowania. § 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 287/2020.pdf

PDFZalacznik2 287/2020.pdf