Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Arnold Joszko
tel. 77 44 66 834
e-mail:

IIZ1.jpeg

Do zadań  Zastępcy Burmistrza  należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 • kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • inicjowania i koordynowania działań w ramach planowania strategicznego,
 • rozwoju infrastruktury technicznej Gminy,
 • planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy,
 • analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych, prac remontowych lub modernizacyjnych, dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie Gminy,
 • planowania budowy, przebudowy i remontów dróg i chodników oraz nadzór nad utrzymaniem ich właściwego stanu, w tym utrzymania zimowego,
 • gospodarki komunalnej,
 • współdziałania  z  organami  i  instytucjami  w  zakresie  funkcjonowania komunikacji,
 • zapewniania warunków do rozwoju i utrzymania właściwego stanu zieleni oraz lasów komunalnych w Gminie,
 • współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi – sołectwami,
 • programowania i planowania rozwoju Gminy,
 • tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
 • zapewniania uczestnictwa Gminy w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa,
 • koordynowania działalności służb użyteczności publicznej,
 • koordynowania realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenia spraw z zakresu zgromadzeń, bezpieczeństwa imprez masowych,
 • opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
 • zapewniania efektywnego gospodarowania zasobami nieruchomości,
 • gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi – sołectwami,
 • przeprowadzania przetargów i udzielanych zamówień publicznych,
 • pozyskiwania i wykorzystania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 • promocji Gminy i jej potencjału gospodarczego oraz współpracy z instytucjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców działających na terenie Gminy w kraju i za granicą,
 • współdziałania z podmiotami otoczenia biznesu w zakresie przedsiębiorczości i realizacji zadań rozwojowych Gminy.

Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Straż Miejska,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Biuro Planowania i Rozwoju,
 • Urząd Stanu Cywilnego.

Zastępca Burmistrza nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Krapkowicach, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach oraz BIOKRAP Spółka z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.”