Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru robót budowlanych inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice w składzie: 1) Romuald Haraf – przedstawiciel Gminy Krapkowice - Przewodniczący Komisji,2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Henryk Ligęza - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 4) Magdalena Głód-Matura - przedstawiciel Gminy Krapkowice.
§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót budowlanych w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00, przy udziale: 1) Jacek Toborek - przedstawiciel wykonawcy, 2) Ireneusz Kłysz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót budowlanych, Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. § 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura