Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2019 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, prowadzone są przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Kontrole mogą być prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Krapkowicach.
3. W trakcie przeprowadzania kontroli uwzględnia się zasady określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Upoważnienie imienne dla poszczególnych członków zespołu kontrolnego jest wydawane przez Burmistrza Krapkowic, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
5. Zespół kontrolny liczy co najmniej dwie osoby.

§ 2. 1 Roczny plan kontroli przygotowują członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach. 2. Roczny plan punktów sprzedaży napojów alkoholowych podlegających kontroli, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Na pisemny wniosek wskazujący, iż w danym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych dochodzi do nieprawidłowości, Burmistrz Krapkowic może zlecić dodatkową kontrolę spoza rocznego planu kontroli.

§ 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach. § 5. Traci moc Zarządzenie nr 1055/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 266/2019.pdf

PDFZalacznik2 266/2019.pdf

PDFZalacznik3 266/2019.pdf

PDFZalacznik4 266/2019.pdf

PDFuzasadnienie 266/2019.pdf