Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem działań na terenie gminy Krapkowice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej ...

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw organizacji wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019r. przeprowadzanych na obszarze Gminy Krapkowice, pod kierownictwem pełnomocnika ds. wyborów w Gminie Krapkowice- Małgorzaty Meisner, w składzie: 1) Sandra Sobota – Inspektor ds. organizacji pozarządowych
2) Franciszek Glombica – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
3) Tina Juchniewicz– Inspektor ds. sportu i turystyki
4) Mariola Korzeniec– Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego,
5) Iwona Niklewicz– Inspektor ds. kadr i płac
6) Rafał Łyczkowski – Informatyk

§ 2. W pracach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uczestniczą również inni wyznaczeni przez pełnomocnika ds. wyborów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 3. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i techniczno-materialnym wyborów, w szczególności: 1. Małgorzata Meisner: 

- koordynuje całokształt prac Zespołu, 
- koordynuje działania informacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie istotnych zmian w geografii wyborczej, 
- upowszechnia informację o procedurach wyborczych, a w szczególności dotyczących uprawnień i udogodnień dla wyborców i komitetów wyborczych, 
- opracowuje plan finansowy oraz nadzoruje wykorzystanie środków dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz zapewnia prawidłowe wydatkowanie środków, 
- weryfikację granic okręgów wyborczych i granic obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
- utrzymuje stały kontakt z właściwym Komisarzem Wyborczym, Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Opolu oraz urzędnikiem wyborczym, 
- nadzoruje ustalenie składów i harmonogramów szkoleń obwodowych komisji wyborczych, 
- zapewnia przestrzeganie Kodeksu wyborczego oraz wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej przy wykonywaniu zleconych zadań związanych z organizacją wyborów spoczywających na organach gminy, 
- przyjmuje od obwodowych komisji wyborczych dokumenty z wyborów do depozytu Burmistrza, 
- nadzoruje realizację porozumienia w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych i zadań dotyczących pokrywania kosztów ich działania, 
- nadzoruje sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem w czasie wyborów, 
- dokonuje uzgodnień z Policją i Strażą Miejską w sprawie przewozu i przechowywania kart do głosowania, 
- przygotowuje projekty zmian granic stałych obwodów głosowania, 
- ustala listę osób wykonujących obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz organizuje szkolenia operatorów obsługujących wybory, 
- ustala wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych spełniających wymogi przewidziane dla uczestnictwa w wyborach wyborców z niepełnosprawnościami, 
- zapewnia dokonanie oceny stanu przygotowania lokali wyborczych przed dniem wyborów, 
- uzgadnia utworzenie obwodów odrębnych, 
- opracowuje plan finansowy na podstawie otrzymanej dotacji.


2. Sandra Sobota: - pod nadzorem urzędnika wyborczego zapewnia organizację przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz w razie potrzeby przygotowuje losowanie składów tych komisji, 
- wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w systemie informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych WOW, 
- współpracuje z urzędnikiem wyborczym w celu zapewnienia organizacji prac związanych z obsługą administracyjną oraz obsługą posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, 
- zapewnia utrzymanie bieżącego kontaktu z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych, 
- współpracuje z urzędnikiem wyborczym w organizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla obwodowych komisji wyborczych, 
- przyjmuje od obwodowych komisji wyborczych dokumenty z wyborów do depozytu Burmistrza, 
- zapewnia umieszczanie i aktualizację informacji wyborczych na stronach internetowych, 
- zapewnia archiwizację dokumentów wyborczych.
W realizacji zadań współuczestniczy: Agnieszka Kaczmarczyk, Lucyna Marzec.

3. Franciszek Glombica: - zapewnia przygotowanie i aktualizację spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach w uzgodnieniu z właściwym Komisarzem Wyborczym w zakresie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, 
- organizuje udostępnienie spisów wyborców mieszkańcom miasta, 
- organizuje wykonanie zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw przysługującym wyborcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
- zapewnia prowadzenie wykazu sporządzanych aktów pełnomocnictw do głosowania oraz realizuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym, z wyjątkiem przygotowywania pakietów korespondencyjnych; 
- współpracuje z urzędnikiem wyborczym w sprawie przygotowania dokumentów do głosowania korespondencyjnego, 
- wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania oraz przekazuje informacje osobom niepełnosprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- uczestniczy w przyjęciu kart do głosowania z obwodowych komisji wyborczych.
W realizacji zadań współuczestniczą: Michaela Jersch, Małgorzata Chromczak.

4. Tina Juchniewicz: - organizuje przyjęcie, przechowywanie i wydawanie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w uzgodnieniu z urzędnikiem wyborczym, 
- zapewnia dostarczenie materiałów wyborczych obwodowym komisjom wyborczym oraz ich odbiór, a także ich ochronę po zakończeniu głosowania, 
- zapewnia zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych w sposób zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, 
- zapewnia niezbędny transport związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności kart do głosowania, 
- zapewnia wykonanie ekspozycji przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych oraz obwieszczeń wyborczych, 
- ustala zapotrzebowanie na pieczęcie dla obwodowych komisji wyborczych oraz zabezpiecza je po zakończeniu głosowania, 
- dokonuje uzgodnień podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących organizacji prac wyborczych, 
- zapewnia urządzanie lokali wyborczych w sposób zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 29 lipca 2011r w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 poz. 336), 
- zapewnia rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych i ustala liczbę oraz wykaz miejsc przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, 
- zapewnia druk, odbiór i rozdział obwieszczeń wyborczych oraz dystrybucję innych materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych, 
- przyjmuje od obwodowych komisji wyborczych dokumenty z wyborów do depozytu Burmistrza.
W realizacji zadań współuczestniczą: Tomasz Ślęzak, Jarosław Guś, Leszek Kustroń.

5. Mariola Korzeniec: 

- dysponuje środkami dotacji celowej na zadania związane z wypłatą diet członkom obwodowych komisji wyborczych, 
- przygotowuje dokumenty finansowe do wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, 
- czuwa nad prawidłowością dokumentowania wydatków wyborczych oraz nadzoruje sprawozdawczość w tym zakresie.
W realizacji zadań współuczestniczy: Kornelia Szlotawa.

6. Iwona Niklewicz: - dysponuje środkami dotacji celowej na zadania związane z wypłatą wynagrodzeń urzędnikowi wyborczemu, obsłudze informatycznej oraz rozliczeniami pracowniczymi związanymi z udziałem w przygotowywaniu wyborów, 
- przygotowuje dokumenty finansowe do wypłaty wynagrodzeń, 
- przygotowuje rozliczenia z z Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Opolu, 
- sporządza sprawozdanie z otrzymanych dotacji.
W realizacji zadań współuczestniczy: Marzena Data .

7. Rafał Łyczkowski: - jest wskazany do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów i zapewnia wykonanie zadań w tym zakresie określonych uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej oraz wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Opolu, 
- zapewnia wsparcie techniczne, w tym sprzęt komputerowy do obsługi wyborów, 
- weryfikuje stan przygotowania technicznego stanowisk komputerowych w siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 
- przygotowuje przeprowadzenie testów programu informatycznego obsługującego wybory, 
- dysponuje sprzętem komputerowym wykorzystywanym w celu zapewnienia mobilnej obsługi obwodowych komisji wyborczych, koordynuje wykonywanie tej obsługi w dniu wyborów.
W realizacji zadań współuczestniczy: Marcin Picz

§ 4. a związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Krapkowice.
Członkowie Zespołu wykonują inne zadania zlecone, nieujęte w niniejszym zarządzeniu,
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw wyborów w Gminie Krapkowice. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura