Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), §1 i §5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic oraz Uchwały nr 1/12/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wnosi się wkład pieniężny do „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wkład pieniężny określony w ust. 1 przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 400 nowych udziałów, po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 263/2019.pdf (169,59KB)