Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach wymienione w wykazie GGR.0050.40.2019, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1. 500,00 zł/ha rocznie za teren użytkowany roliczo dla działek nr 206/4 i 206/5 km. 2 obręb Steblów,
2. 5,00 zł/m 2 plus podatek VAT rocznie za teren przeznaczony pod miejsca parkingowe/postojowe, 3. 8,00 zł/m 2 plus podatek VAT rocznie za teren zabudowany garażem, 4. 80,00 zł/ha rocznie za teren przeznaczony pod uprawy rolnicze dla działki 28/54 km.7 obręb Krapkowice,
5. 1400,00 zł/ha rocznie za teren użytkowany rolniczo dla działki nr 134/9 km. 5 obręb Krapkowice,
6. 1210,00 zł/ha rocznie za teren użytkowany rolniczo dla działek nr 964, 970, 1060, 990/1, 990/2 km. 8 obreb Steblów.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 258/2019.pdf