Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Doradztwo techniczne na etapie procedury przetargowej oraz wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi” , w składzie: 1) Romuald Haraf - Przewodniczący, 
2) Katarzyna Kubacka - Członek, 
3) Magdalena Głód-Matura - Członek, 
4) Barbara Zając - Sekretarz.

§ 2. Okreslić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób: 1) Przewodniczący:
- kieruje pracami komisji, 
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) i włącza je do dokumentacji postępowania, 
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert, 
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy, 
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania, 
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania, 
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych, 
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert, 
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej. 

2) Członek - Katarzyna Kubacka
- sporządza opis przedmiotu zamówienia, 
- zatwierdza wartość zamówienia, 
- zatwierdza projekt umowy, 
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, 
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi, 
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ w sprawach merytorycznych, 
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert, 
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.


3) Członek - Magdalena Głód-Matura
- sporządza opis przedmiotu zamówienia, 
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, 
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi, 
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ w sprawach merytorycznych, 
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert, 
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.


4) Sekretarz:
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ, 
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej, 
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, 
- prowadzi dokumentację postępowania, 
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert, 
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym, 
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, 
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do SIWZ w sprawach proceduralnych, 
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami. 


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura