Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach -21.11.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 z póżn.zm.)

zwołuję na dzień 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 26.09.2019 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2020 rok:

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 30.10.2019 r.);

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (projekt uchwały z 30.10.2019 r.);

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia   uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 23 listopada 2011r.w sprawie opłaty od posiadania psów (projekt uchwały z 30.10.2019 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok:

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2020 rok” (projekt uchwały z 05.11.2019 r.).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach.(projekt uchwały  z  17.10.2019 r.);

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt   uchwały z  05.11.2019.);

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały z 05.11.2019r.);

h) projekt uchwały nr 8 uchylający Uchwałę nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r.(projekt uchwały z 24.10.2019 r.);

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (projekt uchwały z 31.10.2019 r.);

j) projekt uchwały nr 10  w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (projekt uchwały z  31.10.2019 r.);

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Kędzierzyn-Koźle (projekt uchwały z  04.11.2019r.);

l) projekt uchwały nr 12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z 22.10.2019 r.);

m) projekt uchwały nr 13 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  24.10.2019 r.);

n) projekt uchwały nr 14 w spawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  w drodze przetargu (projekt uchwały z 31.10.2019 r.);

o) projekt  uchwały nr 15  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019"(projekt uchwały z 25.10.2019 r.);

p) projekt uchwały nr 16  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

r) projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

s) projekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach  (projekt uchwały z 05.11.2019 r.);

t) projekt uchwały nr 19 w spawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach (projekt uchwały z  05.11.2019 r.);

u) projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 06.11.2019 r.);     

w) projekt uchwały nr 21 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kasprowicza zlokalizowanej na działce nr 231/22 z k.m.14 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 07.11.2019 r.);

z) projekt uchwały nr 22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt uchwały z 07.11.2019 r.);

ż) projekt uchwały nr 23  w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością  

Gminy Krapkowice  (projekt uchwały z 07.11.2019 r.).

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

9. Zakończenie  XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Arnold Joszko

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie okr.wys. stawek pod. od nieruchomości.pdf
PDFMateriał pom.do proj.1 wpływ wzrostu stawki podatku.pdf
PDFMateriał pom.do proj.1 porównanie stwek podatkowych -Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały - opłata za psy.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sparwie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5- Opolska Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 21.11.2019 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 21.11.2019.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 uchylająca Uchwałę nr XI 117 2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 ws. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.pdf
PDFProjekt uhwały nr 10 ws. ekonomicznego usamodzielnienia na rok 2019.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 22 października 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 24 X 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 31 października 2019 r..pdf
PDFprojekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV,60,2019 RM w Krapko....pdf
PDFprojekt uchwały nr 16 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług św....pdf
PDFprojekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celo....pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności PSG 1 Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności PG Nr 2 Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany uchwały o GCUW w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 21 w sprawie ul. Kasprowicza w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 22 w sprawie mpzp w rejonie ulic 3 Maja i Jana Pawla II.pdf
PDFProjekt uchwały nr 23- regulamin placów zabaw.pdf