Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: ,,Świdczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Gminy Krapkowice w okresie 36 miesięcy od 2020 r. do 2022r." w składzie: 1) Małgorzata Meisner - Przewodniczący
2) Zbigniew Marschall - Członek,
3) Agnieszka Kaczmarczyk - Sekretarz

§ 2. Okreslić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób: 1) Przewodniczący:
- kieruje pracami komisji,
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) i włącza je do dokumentacji postępowania,
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert,
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy,
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania,
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania,
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych,
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert,
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej.
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia,
- zatwierdza projekt umowy,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert.


3) Członek- Zbigniew Marschall:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu,
- sporządza SIWZ wraz załacznikami w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi,
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ w sprawach merytorycznych,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny,
- dokonuje oceny ofert pod wzgledem formalno-prawnym,
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny,
- przygotowuje pisma dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania,odrzucenia ofert,
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty i wszystkich innych czynności niezbędnych celem zawarcia umowy z wykonawcą,
- korespondencja z wykonawcami,
- przygotowanie umowy z wykonawcą,
- pośredniczy w zawarciu umowy generalnej,
- prowadzi dokumentację z postępowania,


3) Sekretarz:
- odpowiada za sprawy formalno-prawne w niniejszym postępowaniu,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert,


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Sportu i Turystyki § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura