Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadominie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.09.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul Czecha 1, 47‑300 Krapkowice, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej DN250 w sołectwie Borek wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja obejmuje działki  77/2, 578/1 k.m. 2 obręb Pietna,  240/2 k.m. 3, 337, 321, 338 k.m. 3 obręb Ściborowice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy,    a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.