Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.

XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym-
 3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt12 obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczychGminy Krapkowice za I półrocze 2019 roku.
 5. Informacja z realizacji wnioskówzgłoszonych przez radnych w I półroczu 2019 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2019 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2019.
 9. Informacja nt. realizacji programubudowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 28.06.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice (projekt z 29.07.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice (projekt z 02.07.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 4 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z 13.08.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawieprzystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (projekt z 23.08.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  (projekt z 09.08.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt z 11.09.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 8  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 11.09.2019 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 uchylająca Uchwałę nr XXXI/351/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom organizacyjnym (projekt z 09.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z 11.09.2019 r)
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt z 30.08.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole (projekt z 11.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt z 09.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 11.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 06.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/220/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice (projekt z 12.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt z 10.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego "Opole-Południe" w Dąbrówce Górnej (projekt z 10.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 19 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt z 10.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania osobistego strażaka (projekt z 10.09.2019 r.)
 • Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (projekt z 11.09.2019r.)

  12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad orazw okresie międzysesyjnym.
  13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
  14. Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

         Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji :

1) 23.09.2019r. (poniedziałek) godz. 1400 - w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: organizacja Święta Niepodległości, sprawozdanie z działalności Krapko-  wickiej Pływalni „Delfin”; stanowisko Burmistrza Krapkowic w sprawie lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

2) 24.09.2019 r. (wtorek) godz.1400- w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS; informacja nt. cmentarzy
w Krapkowicach dot. liczby wolnych miejsc grzebalnych, opłata za przedłużenie dzierżaw; stanowisko Burmistrza Krapkowic w sprawie lokalizacji nowego cmentarza komunalnego
w Krapkowicach

3) 25.09.2019 r. (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: analiza zaległości podatkowych wobec Gminy; stanowisko Burmistrza Krapkowic
w sprawie lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                    /-/ Arnold Joszko

 

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z dnia 28 czerwca 2019 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu z dnia 29 lipca 2019 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zgody na obciążenie słuzenością gruntową z dnia 2 sierpnia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 13 sierpnia 2019 r..pdf
PDFProjekt nr 5- wspr.przystapienia do stowaryszenia turystycznego.pdf
PDFProjekt nr 6 ws. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego na rok 2019..pdf
PDFProjekt uchwały Nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 26.09.2019 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wpf z 26.09.2019.zip.x..pdf
PDFProjekt Uchwały nr 9 uchylającej należności.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFProjekt Nr 11 w sprawie zmiany uchwały - inkasenci.pdf
PDFprojekt nr 12 uchwała nr Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole.pdf
PDFprojekt nr 13 uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych.pdf
PDFProjekt nr 14 uchwały w sprawie reulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapjowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier. dnia 6 września 2019 roku.pdf
PDFProjekt nr 16 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFProjekt nr 17 w sprawie mpzp w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt nr 18 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie węzła Opole-Południe.pdf
PDFProjekt nr 19 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp w rejonie ulic Opolskiej w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt nr 20 w spr. dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z osprzętem, pompy zanurzeniowej z osprzętem, umundurowania osobistego strażaka.pdf
PDFProjekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany uchwały nr III122010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.pdf