Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych zmienionego Zarządzeniem Nr 857/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany treści §1 Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu (z późn. zm.), który otrzymuje brzmienie: "§1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, w składzie:
1) Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
2) Romuald Haraf - Z-ca Przewodniczącego Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
3) Zygmunt Knura - Członek Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
4) Barbara Zając - Sekretarz Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
5) Janusz Staszowski - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
6) Paweł Klimczak - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
7) Agnieszka Sawlik - Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
8) Małgorzata Jagos - Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
9) Aneta Adamiec - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
10) Grzegorz Koprek - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
11) Aleksandra Kansy-Grzesik - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
12) Stanisława Brzozowska - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
13) Dominika Urbańczyk - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski
14) Marcin Kazin - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura