Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XLII/468/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach wraz z prognozą odziaływania na środowisko, w dniach od 20.09.2019 r. do 22.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1400 w sali narad w II budynku na II piętrze. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy) na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2019 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres w terminie jak wyżej.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Załączniki:
PDFKlauzula RODO.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2019
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  13-09-2019 12:42
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 12:44
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 335
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl