Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego, określenia maksymalnych kwot środków finansowych z podziałem na obszary oraz kategorie, ustalenia wzoru wniosku, ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) w związku z § 1 ust. 5 pkt 1 i 2, § 2 ust. 9 i 10 oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2525) zarządzam co, następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przewidywana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy Krapkowice na 2020 r. wynosi łącznie 240 000,00 zł. w podziale na dwa obszary:
1) Krapkowice miasto – 160 000,00 zł,
2) Krapkowice sołectwa – 80 000,00 zł oraz dwie kategorie zadań:
1) zadania małe – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 30 000,00 zł przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi:
a) w obszarze Krapkowice miasto- 60 000,00 zł,

b) w obszarze Krapkowice sołectwa – 30 000,00 zł,


2) zadania duże – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 30 000,00 zł, lecz nie przekracza kwoty 50 000,00 zł przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi:
a) w obszarze Krapkowice miasto- 100 000,00 zł,

b) w obszarze Krapkowice sołectwa – 50 000,00 zł


§ 3. Ustalam wzór wniosku, na którym dokonywane będą zgłoszenia zadań na 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustalam wzór listy mieszkańców gminy Krapkowice popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Ustalam wzór kart do głosowania zgodnie z podziałem na kategorie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Złącznik nr 5 do zarządzenia stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 185/2019.pdf

PDFZalacznik2 185/2019.pdf

PDFZalacznik3 185/2019.pdf

PDFZalacznik4 185/2019.pdf

PDFZalacznik5 185/2019.pdf