Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru dokumentacji projektowej inwestycji pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach w ramach projektu RPOP.10.02.00-16-0029/17 pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach w składzie: 1) Romuald Haraf – przedstawiciel Gminy Krapkowice - Przewodniczący Komisji, 
2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice,
3) Magdalena Głód-Matura - przedstawiciel Gminy Krapkowice.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru dokumentacji w dniu 9 sierpnia 2019 o godzinie 11.00, przy udziale: 1) Michał Matysek - przedstawiciel wykonawcy, 
2) Ireneusz Kłysz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót budowlanych Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Zastępca Burmistrza

/-/ Romuald Haraf