Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie śodków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust. 3 załącznika do Zarządzenia nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję stałą komisję do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
1. Romuald Haraf – Przewodniczący Komisji;
2. Elżbieta Skiba - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3. Katarzyna Kubacka – Członek Komisji;
4. Piotr Górecki - Członek Komisji;
5. Alfred Szewczyk - Członek Komisji;
6. Krzysztof Madej - Członek Komisji;
7. Beata Namysło - Członek Komisji;
8. Beata Kipka - Członek Komisji;
9. Henryk Ligęza – Członek Komisji;
10. Damian Górski - Członek Komisji.
2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności w celu dochowania przez Burmistrza 7 dniowego terminu odrzucenia wniosku niespełniającego warunków formalnych pracownik Biura Rady Miejskiej w Krapkowicach.

§ 2. Komisja dokonuje oceny wniosków na podstawie karty oceny wniosków, która stanowi załącznik do Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice ustanowionej Zarządzeniem nr 172/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice. § 3. Komisja przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskiem Burmistrzowi Krapkowic w terminie umożliwiającym dochowanie przez Burmistrza 7 dniowego terminu odrzucenia wniosku niespełniającego warunków formalnych. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019. § 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura