Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr VIII/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów, zgodnie z granicami określonymi na załącznikach graficznych do powyższej uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki graficzne, obejmujące granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl w zakładce: Obwieszczenia i komunikaty / planowanie przestrzenne.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

Załącznik:
PDFUchwała nr-VIII-89-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp dla wsi Steblów.pdf