Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-07-2019 zmnieniające Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), w związku z podjęciem Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2019 r., poz.214) oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Ustala się następujące kierunki studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, które będą dofinansowane w wysokości do 70 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy) za jeden semestr nauki: 1) arteterapia; 2) bibliotekoznawstwo; 3) biologia; 4) chemia; 5) doradztwo zawodowe i edukacyjne; 6) edukacja dla bezpieczeństwa; 7) edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; 8) edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera; 9) język angielski; 10) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej; 11) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym; 12) socjoterapia i artreterapia; 13) surdopedagogika; 14) terapia pedagogiczna; 15) tyflopedagogika; 16) wiedza o społeczeństwie”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektorom placówek oświatowych. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 r. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura