Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Anny Zielińskiej nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 1) Jolanta Myśluk – przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji; 2) Iwona Polewska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu; 3) Krystyna Chudala - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach; 4) Agata Juszczyk – ekspert; 5) Jolanta Jaworek – ekspert;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miastai Gminy w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura