Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. późn. 506 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) i uchwały nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość położoną w Krapkowicach wymienioną w wykazie GGR.0050.19.2019, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 1300,00 zł + podatek VAT. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. .
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 167/2019.pdf