Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-06-2019 w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy „Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" przyjętego uchwałą Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. przyjmuję aktualizację "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Zastępca Burmistrza

/-/ Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 153/2019.pdf